Právo nehnuteľností a stavebné právo

Právo nehnuteľností a stavebné právo

 • Komplexné právne poradenstvo pri nadobúdaní alebo predaji nehnuteľností
 • Príprava a vyjednávanie nájomných zmlúv na pozemky, byty a nebytové priestory
 • Príprava a posudzovanie záložných zmlúv, leasingových zmlúv, zmlúv o vecných bremenách, predkupných právach a iných právach k nehnuteľnostiam
 • Due Diligence nehnuteľností (právne previerka vlastníckeho práva) a posúdenie právnej realizovateľnosti projektu s nehnuteľnosťami
 • Príprava a posúdenie zmlúv o dielo, zmlúv o vypracovaní projektovej dokumentácie, zmlúv o stavebnom dozore a iných zmlúv
 • Zastupovanie vo vlastníckych, dodávateľských a iných sporoch týkajúcich sa nehnuteľností

Referencie

Naši právnici majú dlhoročné skúsenosti z poskytovania právneho poradenstva najmä v nasledovných oblastiach. Uvádzame úzky výber najviac piatich referencii na každú právnu oblasť. V dôsledku našich prísnych zásad mlčanlivosti neuvádzame mená našich klientov.
 • Právo nehnuteľností a stavebné právo

  • Radíme jednej Slovenskej Private Equity skupine pri nadobudnutí pozemku za účelom ťažby a výroby minerálnej vody, vrátane súvisiacich právnych aspektov.
  • Radili sme pravidelne spoločnému podniku renomovanej nemeckej a rakúskej stavebnej spoločnosti pri otázkach práva nehnuteľností a stavebného práva, vrátane zastupovania v súdnych sporoch a arbitrážnych konaniach pred Viedenským Medzinárodným Arbitrážnym Súdom.
  • Radíme vlastníkovi obchodno-administratívneho centra v Bratislave pri rôznych aspektoch práva nehnuteľností; naše poradenstvo zahŕňalo prípravu vzorových nájomných zmlúv a zastupovanie v súdnych sporoch vo viacmiliónovej výške.
  • Ďalej poskytujeme dlhodobo poradenstvo jednej z najväčších rakúskych spoločností v drevárskom priemysle v rámci jej podnikateľských aktivít na Slovensku, vrátane kúpy a predaja lesných pozemkov, založenia joint-venture (spoločných podnikov) s tunajšími partnermi, a zastupovania v právnych sporoch a v daňových záležitostiach.
  • Poskytujeme právne poradenstvo Slovenskej spoločnosti v oblasti výstavby a prevádzky veľkých reklamných zariadení (bigboard) ohľadne otázok práva nehnuteľností a stavebného práva, vrátane zastupovania v sporoch proti súťažiteľom.
 • Právo obchodných spoločností, fúzie a akvizície

  • Radili sme známemu medzinárodnému internetovému obchodu v oblasti ošatenia pri akvizícii iného súťažiteľa s pobočkami v strednej a východnej Európe, vrátane právnej previerky (due diligence) a hodnotenia rizík. Klientovi radíme ďalej pri bežných obchodoch.
  • Radili sme jednej Slovenskej Private Equity skupine pri nadobudnutí maloobchodnej sieti kníhkupectiev, vrátane právnej previerky a vyjednávania transakčných dokladov.
  • Poskytujeme právne poradenstvo slovenskej pobočke vedúceho Európskeho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti pri otázkach verejného práva, založenia nových prevádzok a laboratórií, a pri prevádzke zdravotníckych zariadení.
  • Radíme jednému z celosvetových poskytovateľov obstarávacích služieb v hotelovej branže pri založení joint-venture (spoločného podniku) so svojim obchodným partnerom, vrátane prípravy a vyjednávania dohody sui generis medzi spoločníkmi.
  • Poskytujeme komplexné právne poradenstvo nemeckej spoločnosti prevádzkujúcej internetový obchod s elektronickým tovarom, pri založení joint-venture (spoločného podniku) so svojim slovenským partnerom, vrátane navrhnutia zodpovedajúcej daňovej štruktúry.
  • Ďalej sme poskytli právne poradenstvo vedúcemu výrobcovi filtrov a papiera pri reštrukturalizácii svojej slovenskej dcérskej spoločnosti a pri založení joint-venture s novým partnerom.
 • Private Equity a dedičské právo

  • Radíme Rakúskym, nemeckým a švajčiarskym klientom v rámci ich privátnych investícii na Slovensku v rôznych oblastiach, ako napríklad v drevárskom priemysle, obchode s nehnuteľnosťami, komoditami, obchode s cennými papiermi a kúpy a predaja podielov na spoločnostiach.
  • Radíme jednej Slovenskej private equity skupine pri nadobúdaní maloobchodnej predajnej siete a pri jej následnom prevádzkovaní.
  • Poskytujeme právne poradenstvo súkromným klientom pri zriadení komplexných medzinárodných holdingových štruktúr, vrátane posúdenia rôznych daňových aspektov.
  • Radíme početným klientom pri navrhnutí a registrácii závetov ako aj pri ich následnom uplatnení pred súdom.
 • Právo hospodárskej súťaže

  • Uskutočnili sme školenie o súťažnom práve pre slovenskú pobočku významného medzinárodného výrobcu cukroviniek.
  • Poskytli sme právnu pomoc jednému z najväčších výrobcov stavebných materiálov pri razii („dawn raid“) Protimonopolného úradu, vrátane následného poradenstva pri ďalšom postupe.
  • Radíme jednému z vedúcich výrobcov domácich spotrebičov pri uzavretí špeciálneho dojednania so svojim slovenským partnerom (ktorý bol čiastočne v postavení jeho konkurenta na Slovenskom trhu) s ohľadom na platné kartelové právo.
  • Radili sme ďalej významnému zahraničnému vydavateľstvu pri oznámení koncentrácie v rámci výmeny akcii s konkurenčnou spoločnosťou.
  • Poskytli sme právne poradenstvo pre jeden veľký nemecký podnik činný v oblasti strojárskej výroby pri spore so slovenským obchodným partnerom.
 • Bankovníctvo, poisťovníctvo a cenné papiere

  • Pre jednu Slovenskú Priate Equity skupinu zakladáme spoločnosť s licenciou samostatného finančného agenta, vrátane zastupovania v povoľovacích konaniach a úpravy zmluvných vzťahov k obchodným partnerom.
  • Poskytovali sme právne poradenstvo jednej známej slovenskej banke pri uplatnení jej nárokov na náhradu škody voči bývalému obchodnému partnerovi, vrátane posúdenia otázok podľa práva Lichtenštajnského kniežatstva.
  • Radili sme slovenskej spoločnosti v právnom spore voči jednej renomovanej slovenskej banke ohľadne porušenia povinností pri správe bankového účtu.
  • Vypracovali sme novú úverovú dokumentáciu pre štátnu inštitúciu v oblasti rozvoja bytového fondu.
  • Poskytovali sme právne poradenstvo renomovanej medzinárodnej poisťovni pri posudzovaní povinnosti vyplatiť poistné plnenie vo viacmiliónovej výške v dôsledku škodovej udalosti v zahraničí.
  • Poskytli sme právne poradenstvo tuzemskej poisťovni v rámci jej zmluvných vzťahov k poisťovacím agentom a zástupcom, vrátane licenčných otázok.
 • Priemyselné vlastníctvo, IT

  • Radíme Švajčiarskemu veľvyslanectvu na Slovensku pri sporoch ohľadne protiprávneho použitia Švajčiarskeho štátneho znaku a názvu.
  • Radili sme ďalej spoločnému podniku nemeckých a rakúskych stavebných spoločnosti pri autorských a licenčných otázkach pri plánovanom predaji projektovej dokumentácie tretej osobe.
  • Zastupovali sme jedného z vedúcich nemeckých výrobcov zváracej techniky a elektród pri známkovom spore so slovenskou distribučnou spoločnosťou, vrátane podania návrhu na predbežné opatrenie.
  • Poskytli sme právne poradenstvo renomovanému talianskemu výrobcovi kuchynskej techniky v rámci doménového sporu s neautorizovaným distribútorom.
  • Navrhli sme vzorovú licenčnú zmluvu a zmluvu s konečným spotrebiteľom pre spoločnosť činnú v oblasti softwarového dizajnu.
 • Pracovné právo

  • Poskytujeme právne poradenstvo vedúcemu výrobcovi filtrov a papiera pri pracovnoprávnych otázkach, vrátane vysielania zamestnancov do a zo zahraničia.
  • Radili sme Rakúskej logistickej spoločnosti pri otázkach pracovného práva, vrátane práci na živnosť.
  • Poskytli sme právne poradenstvo nemeckej výrobnej spoločnosti pri kontrole Inšpektorátu práce v jej slovenskej dcérskej spoločnosti.
  • Navrhli sme vzorové zmluvy o vysielaní zamestnancov pre spoločný podnik renomovaných rakúskych a nemeckých stavebných spoločnosti.
  • Pripravili sme vzorové pracovné zmluvy pre zamestnancov a manažérske zmluvy pre top-manažment dcérskej spoločnosti veľkého koncernu z chemického odvetvia.
 • Konkurzné právo

  • Zastupujeme renomovanú medzinárodnú banku pri uplatnení jej pohľadávok v rámci cezhraničného konkurzu voči dlžníkovi s dočasným pobytom na Slovensku.
  • Zastupujeme Nemeckú banku pri uplatnení jej pohľadávok v konkurznom konaní voči dlžníkovi z nábytkovej branže.
  • Zastupovali sme jednu renomovanú farmaceutickú spoločnosť pri uplatnení jej pohľadávok voči slovenskému veľkodistribútorovi liekov v rámci reštrukturalizačného konania.
  • Radili sme jednému z vedúcich nemeckých výrobcov zváracej techniky a elektród pri vymáhaní jeho pohľadávok voči slovenskej distribučnej spoločnosti v konkurznom konaní.
  • Zastupujeme vlastníka veľkého administratívneho centra v Bratislave pri skúmaní možnosti napadnutia právnych úkonov nájomcu, ktorými bola spôsobená rozsiahla škoda.
 • Energia, životné prostredie

  • Poskytujeme rozsiahle právne pora-denstvo výrobcovi zelenej energie z biomasy, vrátane kúpy projektových pozemkov, uzatvárania zmlúv o pripojení, a uvedenia zariadenia do prevádzky.
  • Radíme českému staviteľovi bioplynových zariadení pri rôznych otázkach energetického práva, vrátane práva obnoviteľných zdrojov energie.
  • Poskytli sme komplexné právne poradenstvo zahraničnému investorovi pri zamýšľanom nadobudnutí veľkého solárneho parku, vrátane due diligence (právnej previerky) a prípravy a prerokovávania transakčných dokumentov.
  • Poskytli sme právne poradenstvo rakúskej spoločnosti v drevárskom priemysle pri otázkach výroby a použitia biomasy, vrátane licencii a štátnej pomoci.
  • Poskytli sme právne poradenstvo spoločnosti, ktorá sa špecializuje na spevnenie vrtných dier, pri rôznych otázkach geologického práva.
 • Verejné obstarávanie

  • Poskytovali sme právne poradenstvo veľkému Nemeckému koncernu v oblasti vývoja a výroby kardiovaskulárnych prístrojov v rámci uplatnenia svojich práv vo verejnom obstarávaní.
  • Radili sme spoločnému podniku renomovaných rakúskych a nemeckých stavebných spoločností v otázkach verejného obstarávania a pri plánovanom predaji projektovej dokumentácie tretej osobe.
  • Poskytli sme právne služby spoločnosti činnej v plynárenskom priemysle pri uplatnení vybraných výnimiek z povinnosti verejného obstarávania podľa slovenského a európskeho práva.
  • Radili sme prevádzkovateľovi čerpacích staníc v postavení uchádzača vo verejnom obstarávaní, predovšetkým v zahájení revíznych postupov proti úkonom verejného obstarávateľa.
  • Uskutočnili sme prednášky o právach a nárokoch uchádzačov vo verejnom obstarávaní.
 • Distribúcia, spotrebiteľské právo a ochrana osobných údajov

  • Radíme vedúcemu Slovenskému výrobcovi okien a dverí pri otázkach distribúcie, vrátane prípravy nových Všeobecných obchodných podmienok a úpravy zmluvných vzťahov so zahraničím.
  • Zastupovali sme rakúskeho výrobcu korenín v spore so slovenským subjektom, pri ochrane dobrého mena, vrátane navrhnutia predbežného opatrenia a podania trestného oznámenia.
  • Poskytli sme právne služby nemeckému výrobcovi brúsiacich a frézovacích nástrojov pri reštrukturalizácii distribučného systému na Slovensku.
  • Skúmali sme pre českú módnu spoločnosť jej všeobecné obchodné a dodacie podmienky.
  • Poskytli sme rozsiahle právne poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov pre renomovanú softwarovú spoločnosť.

Kontaktujte nás

Senior Consultants

Zámocká 30

811 01 Bratislava

Phone: +421 2 2070 2070

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Vizitka QR

Made with love by UMIO. All rights Reserved. Snímky použité na základe licencie od Shutterstock.com